Header
ONTWERPWEDSTRIJD LOGO

Het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte is op zoek naar een eigentijds logo en richt hiervoor een wedstrijd in.

Het nieuwe logo moet door de visuele uitstraling bijdragen tot de herkenbaarheid van het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité. Vaak maken wij nu gebruik van onze "Firtelbok", het symbool van de Firtelstoet in oktober, maar onze activiteiten beslaan meer dan enkel en alleen de organisatie van deze stoet. Het nieuwe logo mag eventueel een verwijzing bevatten naar een bok – zeker geen vereiste – maar het logo van de "Firtelbok" is exclusief voorbehouden voor de Firtelstoet.

De winnaar van het gekozen logo krijgt € 250 in Zultebonnen.

Graag zien wij in het logo een symbolische weergave van onze verbondenheid met Zulte en de tekstuele vermelding "Feest-, Firtel- & Cultuur Zulte".

De ontwerper voegt bij zijn ontwerp een verduidelijking van de gebruikte symboliek en mag geen enkele verwijzing bevatten naar de identiteit van de inzender.

Ontwerp en bruikbaarheid

De basisregels voor het logo zijn:

 • Het logo moet eenvoudig en duidelijk zijn.
 • Zowel in kleine als in grote formaten bruikbaar zijn (evenwel herkenbaar en leesbaar blijven).

Per ontwikkeld ontwerp van logo worden 2 formaten ingediend: één exemplaar op A4-formaat en één exemplaar in kleiner formaat dat kan dienen als briefhoofd (4 op 5 cm: niet bindend voorstel).

Beide formaten moeten aangeleverd worden in 2 varianten, namelijk een kleurenvariant en een variant met grijswaarden.

Het ontwerp wordt bij voorkeur digitaal en in hoge resolutie (of vectorieel) aangeleverd. Indien men gebruik maakt van lettertypes dienen deze ook (in bijlage) voorzien te worden.

Elke deelnemer mag maximum 3 ontwerpen insturen.

Reglement

De wedstrijd staat open voor iedereen. De deelnemer moet de ontwerper van het logo zijn, met andere woorden elke inzending moet eigen werk zijn van de deelnemer.

De winnaar doet afstand van het logo, door inzending ziet hij/zij af van alle rechten, inclusief intellectuele rechten. De organisator, FFC Zulte, mag onbeperkt gebruik maken van het winnende ontwerp.

De ingezonden ontwerpen moeten vrij zijn van alle intellectuele rechten, dit om te vermijden dat er bestaande copyrights en gedeponeerde merken in het ontwerp worden opgenomen die aanleiding zouden kunnen geven tot juridische betwistingen. FFC Zulte draagt op dit vlak geen enkele vorm van verantwoordelijkheid.

De kosten die worden gemaakt voor de creatie van het ontwerp worden niet terugbetaald.

De jury wordt samengesteld door het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité van Zulte.

De jury zal de binnengekomen ontwerpen beoordelen op basis van de originaliteit en de artistieke kwaliteit van het logo enerzijds en op basis van de symbolische waarde en de overeenstemming met de identiteit en activiteiten van het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité anderzijds. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden aangetekend.

Indien geen van de ingezonden ontwerpen voldoet, is FFC Zulte niet verplicht de prijs toe te kennen. In overleg met de ontwerper kan het winnende logo door FFC Zulte eventueel bewerkt worden naar een aangepaste versie. Er kunnen zelfs onderdelen van ontwerpen gecombineerd worden (de prijs zal dan verdeeld worden volgens jurybeslissing).

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer het reglement en elke beslissing van de jury.

Inschrijven

De ontwerpen moeten uiterlijk tegen 20 december 2020 worden ingediend bij het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité van Zulte.

Er kan enkel digitaal worden ingediend worden op logo@firtel.be. Om de anonimiteit van de wedstrijd te waarborgen, mogen op het ontwerp geen persoonsgegevens voorkomen (enkel in de begeleidende mail). De persoon binnen FFC Zulte die de persoonsgegevens en motivaties verzamelt, neemt niet deel aan de jury. Pas als het winnende ontwerp gekozen is, worden de contactgegevens bekend gemaakt aan de Jury.

Wij verwachten een mail met in bijlage of met een link naar de verschillende varianten van het ontwerp. Gelieve in die mail uw contactgegevens kenbaar te maken, niet op de ontwerpen zelf.

Zowel de aankondiging als de uitslag van de wedstrijd worden bekendgemaakt op onze (digitale) communicatiekanalen en gepubliceerd bij de plaatselijke perscorrespondenten. Bij bekendmaking zal de winnaar (of winnaars) uitgenodigd worden en de prijs overhandigd krijgen.

Inspiratie

Inspiratie kan gevonden worden in onze statuten (doel vzw):

De vereniging heeft tot doel het ondersteunen en organiseren van sociaal-culturele evenementen en festiviteiten voor – in hoofdzaak – de inwoners van de gemeente Zulte en het in ere en in leven houden van de Zultse Firtel- en reuzentraditie binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Tot concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer: Het organiseren en ondersteunen van de Zultse kermissen en de jaarlijkse Firtelstoet, optredens, spel- en sportactiviteiten, feestactiviteiten, tentoonstellingen, kerst- en of rommelmarkten, deelnames aan andere stoeten en of festiviteiten, activiteiten met een culturele invalshoek.

Verwijzingen naar plaatsen of figuren uit het Zultse leven zijn uiteraard ook mogelijk:

 • De Firtel(bok)
 • De Zultse reuzen
 • De Sint-Petrus en Paulus Kerk
 • Anglo Belge
 • Het Kasteel Te Lake
 • De Zultse wapenschilden
 • Onze halfjaarlijkse kermissen
 • Feest en-of cultuur
 • Gaston Martens
 • De Paradijsvogels
 • Andere bezienswaardigheden

Deze lijst is natuurlijk niet beperkend tot uw keuze.