Header
PRIVACYBELEID

Bijgewerkt op 1 september 2019

1. Partijen en voorwerp

vzw Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte (hierna "FFC Zulte" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Rootmoerelaan 9A, 9870 Zulte
KBO: 0630853554
E-Mail: info@firtel.be
Telefoon: 0494/40.60.48

FFC Zulte stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.firtel.be, (hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door FFC Zulte.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig, FFC Zulte bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. FFC Zulte verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").

FFC Zulte is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, FFC Zulte verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door FFC Zulte, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van FFC Zulte opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door FFC Zulte, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

  Het gebruiken van het contactformulier
  Het registreren van een account voor het gebruik op deze Site
  Het reserveren en betalen van tickets voor de door FFC Zulte georganiseerde evenementen
  Het gebruik van cookies

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

  De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site te verzekeren.
  Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
  Om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat FFC Zulte verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

  Uw voor- en achternaam
  Uw adresgegevens
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Uw IP-adres

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met FFC Zulte. Elke overeenkomst die FFC Zulte en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door FFC Zulte, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: een jaar

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van FFC Zulte die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met FFC Zulte bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van FFC Zulte, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. FFC Zulte zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker vooraf op de hoogte gebracht om zijn toestemming voor het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens te uiten.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@firtel.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Rootmoerelaan 9A, 9870 Zulte

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, FFC Zulte garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, als dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, en ook het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

FFC Zulte garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan FFC Zulte.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van FFC Zulte hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat FFC Zulte dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door FFC Zulte. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, FFC Zulte zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door FFC Zulte aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel. + 32 2 274 48 00
  Fax. + 32 2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie FFC Zulte samenwerkt

Sommige van de cookies die gebruikt worden door FFC Zulte noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Site stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door FFC Zulte op de Site:

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Site over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het FFC Zulte ook mogelijk om mogelijke bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: FFC Zulte maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het FFC Zulte mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=uk

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

  Alleen tijdens de sessie

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving of kennisgeving ontvangen zodra een Site cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Als de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Als de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de help knop van de browser.

Als de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Privacybeleid van andere websites

Op de Site zijn links opgenomen naar andere websites. FFC Zulte is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst FFC Zulte u naar de betreffende websites.

11. Wijziging van het Privacybeleid

FFC Zulte behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van FFC Zulte.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@firtel.be.